REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 01.03.2021

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.easybike.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1. Postanowienia ogólne.

Właścicielem i administratorem serwisu/sklepu www.easybike.pl jest firma: FUTURE FOODS, ul. Śląska 32/6, 02-472 Warszawa zwana dalej ‘operatorem’ lub ‘Sklepem’

 1. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 1181483869, REGON: 140829684
 2. Numer rachunku bankowego: Mbank: 73114020040000320280830247
 3. Adres do korespondencji i przesyłek: PRUSATOUR ŁUKASZ PRUSATOR, ul. Rolnicza 14a, 59-850 Świeradów-Zdrój
 4. Dane do kontaktu: tel. +48  607759480
 5. Zakres działalności – wypożyczalnia rowerów, organizator wycieczek rowerowych, operator platformy internetowej www.easybike.pl 
 6. Stroną dokonującą rezerwacji w witrynie www.easybike.pl (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna .
 7. Warunkiem dokonania rezerwacji w witrynie www.easybike.pl jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
 8. Każdy Klient dokonujący rezerwacji w witrynie www.easybike.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Oferta

 1. W witrynie www.easybike.pl oferowane są towary i usługi świadczone zarówno przez operatora platformy jak i firmy zewnętrzne, partnerów serwisu.
 2. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy
 3. Oferta witryny www.easybike.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W procesie zakupu klient ma możliwość wyboru wpłaty pełnej kwoty lub wpłaty zaliczki wysokości 15% ceny towaru/usługi. W przypadku wpłaty zaliczki, Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty w dniu odbioru towaru/usługi przed jej realizacją. 

3. Rezerwacje

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wybór sprzętu do wypożyczenia lub usługi wycieczki oraz wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronie internetowej www.easybike.pl
 2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
 3. Klient, który zarejestruje konto w witrynie www.easybike.pl ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się z niej w dowolnym momencie.
 4. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez operatora serwisu www.easybike.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Klientem a serwisem.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru/usługi, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania, jak też w przypadku braku potwierdzenia dostępności towaru/usługi przez partnerów serwisu. W takim przypadku operator zaproponuje Klientowi usługi zastępcze lub dokona zwrotu wpłaconej zaliczki. 

4. Płatności

 1. Cenę należną Sklepowi należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie:

   

  – płatność online za pomocą systemu PayU, prowadzącym działalność pod adresem www.payu.pl
  – przedpłata przelewem na konto bankowe  o numerze Mbank: 73114020040000320280830247
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 3. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
Przelewy online poprzez serwis Przelewy24
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
 2. Przy płatnościach kartą czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Zwroty

 1. Klientom dokonującym rezerwacji w Sklepie, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do anulowania rezerwacji w terminie 7 dni przed realizacją usługi bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed realizacją usługi, klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji usługi.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji do 24 godzin przed terminem realizacji usługi klient traci prawo do zwrotu lub zmiany terminu rezerwacji.
 4. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

5. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRUSATOUR ŁUKASZ PRUSATOR, ul. Rolnicza 14a, 59-850 Świeradów-Zdrój

 1. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Sklep na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
 4. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji usług i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail [email protected]
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.easybike.pl